Verb: Verb + Verb

เคยเขียนถึงเรื่อง Linking Verb ไปแล้วตอนหนึ่งนะค่ะ ซึ่ง Linking Verb เป็น verb ที่สามารถตามด้วย adjective ได้ ตอนนี้เราจะมาพูด verb อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสามารถตามด้วย verb form อื่นๆ ได้ เช่น Ving, V infinitive with/without to.

โดยปกติในประโยคหนึ่งๆ จะมี verb แท้ได้แค่ 1 ตัวเท่านั้น verb ตัวที่ตามมา จึงต้องเป็น verb ในรูปอื่นๆ ซึ่ง verb ตัวไหนจะต้องตามด้วย verb รูปแบบไหนนั้น ไม่มีกฎเกณฑ์ค่ะ (หรือเท่าที่เรารู้ ไม่มีนะ อาจจะมีที่ไม่รู้ เหอะๆ) ต้องจำเอาอย่างเดียว แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ

Without object

1. Verb + Ving

ได้แก่ admit, avoid, consider, deny, fancy, finish, hate, imagine, mind, love, postpone, regret, risk, stop, suggest
หรือ phrasal verb ได้แก่ carry on, give up, go on, keep on, put off

ตัวอย่าง

The children admitted taking the sweets.
I considered becoming a singer when I left school.
Do you fancy going to see a movie tonight?
Would you mind opening the window? It's rather hot in here.
He suggested eating out, but I had already prepared dinner at home.

The children carried on playing even though it had started to rain.
I gave up smoking 3 years ago.
The teacher went on talking even though some of the students weren't listening.
Why do you keep on eating fatty food when you know it's bad for you?


2. Verb + Verb Infinitive with to

ซึ่ง verb ทั่วไปจะอยู่ในกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่ คือถ้าไม่เข้ากับกลุ่มแรก ก็เดาเป็นเลาๆ ได้ว่าน่าจะเป็นกลุ่มนี้แล

และเป็น verb บางตัวที่สามารถใช้ได้กับทั้ง 2 แบบ แต่ว่าจะใช้ึความหมายต่างกัน
ได้แ่ก่ remember, forget, stop

เช่น
They stopped to talk - แปลว่าหยุดทำอย่างอื่น เพื่อที่จะหันมาคุย
They stopped talking - แปลว่าหยุดพูด

I didn't remember to email - แปลว่าลืม email (ไม่ได้ส่ง email)
I don't remember emailing to you - แปลว่า ลืมไปแล้วว่าได้ส่ง email ไปหาหรือเปล่า (อาจจะส่งหรือไม่ได้ส่งก็ได้)

I remember telling her about the bowling - แปลว่า จำได้่ว่ามีการบอกเธอเกี่ยวกับ bowling (บอกไปแล้ว)
I remember to tell her about the bowling - แปลว่า จะจำไว้ว่าจะต้องบอกเธอ (ยังไม่ได้บอก)

I try using a heavier bowling ball - แปลว่า จะลองใช้ลูก bowling ที่หนักขึ้น
I try to use use heavier bowling, but it was too heavy. - แปลว่า พยายามจะใช้ลูก bowling ที่หนักขึ้นแล้ว แต่ว่ามันหนักไป (คือไม่ได้ใช้ลูกที่หนัก - เป็นการบอกความพยายามที่ล้มเหลว)

I've forgotten telling you that it's my birthday today - แปลว่า ฉันลืมไปแล้วว่าเคยบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิด (เป็นการลืมสิ่งที่เคยทำไปในอดีต)
I forgot to telephone the bank before I went on holiday - แปลว่า ลืมโทรไปหาธนาคาร ก่อนวันหยุด (แปลว่าไม่ได้โทร หรือไม่ได้ทำสิ่งนั้น)

I regret changing my job - แปลว่า เสียใจที่ได้เปลี่ยนงานมา (คือได้เปลี่ยนงานไปแล้ว - เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว)
I regret to tell you that you have not passed your exam - แปลว่า เสียใจที่จะบอกว่าคุณสอบตก (เสียใจกับสิ่งที่กำัลังจะทำ)

With object
และสำหรับ verb บางตัว เมื่อใช้กับ indirect object จะใช้ในรูปแบบ

1. Verb + object + Verb Infinitive without to

อันได้แก่ make, let, have

ตัวอย่าง

The teacher made us do our homework.
The teacher let us leave early.


สำหรับ verb ในลักษณะนี้ เมื่อใช้เป็น passive จะตามด้วย Verb Infinitive with to

เช่น

I was made to repeat the exercise.

อีกคำหนึ่งที่อาจจะสามารถ เข้ากับกลุ่นนี้ก็คือ help

help สามารถใช้แบบ help + Verb Infinitive with to ก็ได้ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะใช้แบบละ to มากกว่า โดยเฉพาะการใช้แบบ informal ดังนั้นจึงไม่ได้เขียนรวมไปกับ make และ let เพราะว่า make กับ let จะไม่สามารถใช้กับ Verb Infinitive with to ได้เลย

ตัวอย่าง

Come and help me life this box.
This charity aims to help people (to) help themselves.

2. Verb + object + Verb Infinitive with to

ซึ่ง verb โดยทั่วไปจะเป็นกลุ่มนี้

Summary

โดยสรุปก็เป็นดังนี้
V + VV + Ving
without object
admit, avoid, consider, delay, deny, dislike, enjoy, fancy, favor, finish, hate, imagine, mind, miss, love, postpone, practice, quit, recall, recommend, resist, risk, stop, suggest
carry on, give up, go on, keep on, put off
*forget, regret, remember, stop, try
with objecthave, make, let, suggest
* คำในกลุ่มนี้สามารถใช้ได้ทั้ง Ving และ to verb แต่ความหมายต่างกัน
Note: สำหรับ verb ทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในตาราง ส่วนใหญ่จะใช้กับ to verbReference:
Make, let, allow
Verb + V-ing

Verb patterns: different meanings

1 comment:

  1. Ving บางหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ จะเรียกว่า Gerund ซึ่งทำหน้าที่เป็น Noun, Complementary เป็นหลักครับ
    กลุ่ม make, let, help จริงๆ แล้วมีวิธีใช้คล้ายกันครับ

    ReplyDelete